REGULAMIN ZAKUPÓW

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Sklepu internetowego, działającego pod adresem: klose.pl, który prowadzony jest przez firmę: KMK Kolekcja Mebli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowem, ul. Fabryczna 5, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000089730, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 778-13-81-525, REGON: 639795944 kapitał zakładowy: 4.400.000,00 zł , e-mail: klose@klose.com.pl; – w tym zasady składania przez Klientów Zamówień.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedawca lub Sprzedający

Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.

Konsument-  osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie internetowym, niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietni 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U.2018.1025t.j.póź.zm..)

Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.klose.pl.

Towar– produkt lub produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej, dostępne w Sklepie.

Cena – cena Produktu umieszczona na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie. Cena nie uwzględnia Kosztów dostawy Produktu do Miejsca dostawy.

Koszty dostawy – koszty związane z dostarczeniem Produktu do Miejsca dostawy.

Dostawca – firma kurierska lub inna firma współpracująca ze Sprzedawcą

Zamówienie – zamówienie Produktu złożone przez Klienta, zgodnie z Regulaminem. Potwierdzone przez Sprzedawcą zamówienie stanowi ofertę zakupu.

 

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.klose.pl – prowadzi sprzedaż detaliczną towarów z branży meblarskiej za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Do prawidłowego złożenia zamówienia w sklepie internetowym klose.pl niezbędny jest komputer z dostępem do internetu, dostęp do poczty elektronicznej oraz przeglądarka internetowa  Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej  lub Chrome w wersji 32 lub nowszej. Cena wszystkich widocznych na stronach Sklepu podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto (zawiera podatek VAT).
 3. Wszystkie widniejące na stronie internetowej Sklepu ceny oraz opisy towarów stanowią jedynie informację handlową i nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący uzyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę realizacji Zamówienia.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian w ich wizerunku.
 5. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

TRANSAKCJA

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonywać poprzez strony internetowe Sklepu – wypełniając stosowny formularz na stronach sklepu.
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany pod rygorem odmowy realizacji zamówienia do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz numeru telefonu kontaktowego.
 3. Sprzedający zapewnia, aby Klient w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „Kup i zapłać”.
 4. Po otrzymaniu przez Sprzedającego elektronicznego komunikatu o złożeniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 5. 5. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową, Sprzedający poprzez jasną i zrozumiała informację umieszczoną na stronie Sklepu internetowego wykonuje obowiązki informacyjne wskazane w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a w szczególności informacje o głównych cechach świadczenia Sprzedającego, oznaczenia Sprzedającego, łącznej ceny, prawa odstąpienia od umowy.
 6. Kupujący mający status konsumenta ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy , który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być składane na piśmie na adres zamowienia@klose.com.pl lub za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: zamowienia@klose.com.pl).
 7. Sprzedający przesyła niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu towaru należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie wiązał się dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odsłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

PŁATNOŚĆ

 1. W Sklepie istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  • Przelew na konto bankowe Sprzedającego – przelewając pieniądze bezpośrednio na numer konta bankowego Sklepu KMK. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bezzwłocznie po wpłynięciu zapłaty na konto Sprzedawcy
  • Płatność za pobraniem z zastrzeżeniem, że 30% wartości towaru należy przelać bezpośrednio na numer konta bankowego KMK. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bezzwłocznie po wpłynięciu 30 % wartości towaru na konto Sprzedawcy – wybierając tą metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania.
  • Płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu PayU. Procedura realizacja zamówienia  rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta.
 1. Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Kupującego koszty dostawy pokryje Sprzedawca.
 2. Na żądanie Kupującego zostanie wystawiona faktura VAT.

 

TERMIN i DOSTAWA

 1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas dostawy towaru zależy od jego dostępności i może wynosić do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Terminy dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia.
 4. Na stronie internetowej sklepu określona jest dostępność oferowanych towarów.
 5. Dostawa towaru realizowana jest przez mobilny serwis meblowy Sprzedawcy lub przesyłką kurierską.
 6. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Sprzedawca.
 7. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.
 8. Sprzedawca oferuje wykonanie odpłatnej usługi wniesienia towaru i jego montażu.

 

GWARANCJA

 1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w Sklepie są nowe i objęte gwarancją producenta.
 2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju towaru oraz producenta.

REKLAMACJE

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:
 2. skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych i przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją). Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.
 3. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady fizyczne na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego).
 4. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i przesłać go do Sprzedawcy Do zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący dołączy dowód zakupu towaru w Sklepie Internetowym ( np. faktura, paragon, potwierdzenie przelewu, itp.)
 5. Reklamacja może być wniesiona pisemnie na adres: KMK Kolekcja Mebli Sp. z o.o. Fabryczna 5, 86-170 Nowe z dopiskiem „Reklamacja Sklep Internetowy”.
 6. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać zgłoszenie reklamacyjne dołączając dowód zakupu.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest KMK Kolekcja Mebli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowem, ul. Fabryczna 5, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000089730, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy  w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS. Konsument może  się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie pod adresem: KMK Kolekcja Mebli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

86-170 Nowe, ul. Fabryczna 5

– przez e-mail: klose@klose.com.pl

       
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz bieżącej obsługi klientów i potencjalnych klientów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
 • marketingu bezpośredniego naszych produktów, w tym w celach analitycznych i profilowania; w ramach marketingu bezpośredniego będziemy m.in. przysyłać Ci newsletter oraz oferty na wskazany przez Ciebie adres e-mail, a także wyświetlać Ci reklamy produktów, które mogą Cię zainteresować. Będziemy także dokonywać profilowania w celach marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest tu Twoja zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Ciebie udzielona; w przeciwnym razie Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tych celach;
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby lepiej poznać Twoje preferencje i potrzeby w odniesieniu do naszych produktów i w efekcie zaproponować Ci lepiej dopasowaną ofertę. Na podstawie Twojego profilu będziemy wysyłać Ci dobrane dla Ciebie komunikaty marketingowe. Będziemy też na tej podstawie proponować Ci wzięcie udziału w akcjach rabatowych lub sezonowych obniżkach cen, a także informować Cię o obniżkach cen na wybrane produkty lub marki.

Do profilowania wykorzystujemy dane o dokonanych przez Ciebie wcześniej zakupach oraz aktywności na stronie internetowej naszego sklepu, w tym o towarach, które oglądałeś lub umieściłeś w Koszyku lub schowku, dane o średniej wartości Twoich zakupów oraz ich częstotliwości, a także Twojej aktywności w mediach społecznościowych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące [np. towarów wybieranych chętnie przez osoby o tożsamym profilu].

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, będziemy przechowywać do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • Przedsiębiorcom realizującym usługę dostawy przesyłek;
 • Przedsiębiorcom zapewniającym właściwe funkcjonowanie naszego sklepu internetowego, w tym możliwość komunikacji;
 • Przedsiębiorcom optymalizującym nasze działania marketingowe bądź realizującym takie działania w naszym imieniu.

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Prawo wycofania zgody

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać wysłanie e-maila za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

– KMK Kolekcja Mebli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 86-170 Nowe, ul. Fabryczna 5

– przez e-mail: klose@klose.com.pl

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie Sklepu, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z personalnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu towary i nazwy mogące być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli, są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych.
 3. Regulamin może być przez Sprzedającego zmieniony  z ważnych przyczyn:
 • wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany regulaminu,
 • zmiany przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez Sprzedającego,
 • istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez Sprzedającego,
 • poprawy przez Sprzedającego bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych,
 • rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Sklepu Internetowego lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego.
 1. Zmiana regulaminu obowiązuje w terminie podanym przez Sprzedającego nie wcześniej jednak niż w przeciągu 10 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej wwwpl wraz z ujednoliconym tekstem regulaminu. Zamówienia na Towary złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie; zmiana regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży Towarów ze Sklepu Internetowego ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany. Dla związania Klienta zmienionym regulaminem wymagana jest akceptacja jak przy pierwszej rejestracji; brak akceptacji jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy. Ponadto konsumentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem klose.pl, gdzie możliwe jest nieodpłatne zapoznanie się z jego treścią.
 3. Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

ZAŁĄCZNIK NR 1. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja ………………………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:………………………………………………………………………………………………, numer zamówienia: ……………………………………………..
Data odbioru towarów:………………………………..
Imię i nazwisko: ……………………………………………
Adres …………………………………………………………..
Data …………………………………………………………….

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ REKLAMACYJNY